Perhetyön palvelut

Neljä Astetta Oy on ollut merkittävä toimija perhetyön kentällä yli kymmenen vuoden ajan.

Perhetyön palveluihin lukeutuvat perhe­työn eri muodot, perhe­kuntoutus sekä lapsi­perheiden koti­palvelut. Palveluilla tuetaan ja kuntoutetaan lapsi­­perheitä kokonais­­valtaisesti tilanteissa, joissa lapsen huolen­­pito, tarpeet ja turvallisuus ovat vaarantumassa. Käytettävissä on aina myös erityis­asian­tuntijoiden tuki.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö pitää sisällään intensiivi­yksilötyötä lapsen, nuoren ja vanhemman kanssa.

Tietoa tehostetusta perhetyöstä

Tehostettu perhetyö on lasten­suojelu­lain mukainen avo­palvelu, jolla tuetaan ja kuntoutetaan lapsi­perhettä kokonais­valtaisesti tilanteessa, jossa lapsen huolen­pito, tarpeet ja turvallisuus ovat vaarantumassa. Palvelu­muoto pitää sisällään intensiivi­yksilötyötä lapsen, nuoren ja vanhemman kanssa, intensiivi­työtä koko perheen kanssa sekä laaja-alaista verkosto­työtä. Tavoitteena on vahvistaa perheen yksilöllisiä voima­varoja ja dynamiikkaa. Tehostetussa perhetyössä työskennellään kokonais­valtaisesti koko perheen kanssa ja prosessit rakentuvat MES®-ohjelman ympärille.

Työskentely on jaettu neljään tavoitteel­liseen asteeseen. Työ pitää sisällään perus­tarpeiden ja emotionaalisten tarpeiden kartoituksen ja kohtaamisen, arjen toiminnan, rutiinien sekä perheen sisäisten vuoro­vaikutusten ja tehtävän­jaon kartoituksen. Yhteistyö­verkostojen luominen on tärkeä osa palvelua. Vanhemmuus­työ rakentuu MES® työ­välineiden avulla, aina vanhemman omista lähtökohdista käsin. Tämä antaa vanhemmalle itselleen mahdollisuuden määritellä muutos­tarpeen ja löytää keinoja haastavissa tilanteissa toimimiseen.

Toiminta­prosessi rakennetaan aina yksilöllisesti perheen tarpeiden ja haasteiden mukaisesti yrityksemme palvelu­valikon kautta.

Palvelumme rakenne pohjautuu tavoitteelliseen työhön, jossa tavoitteet pilkotaan kuukausi­suunnitelmien kautta konkreettisiksi tavoitteiksi aina yksittäisiin asiakas­tapaamisiin saakka.

 • Yksilöllisesti joustava toimintaprosessi perheelle
 • 2 – 6 tapaamista viikossa, työskentelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin
 • Palvelun kesto määritellään perheen tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.
 • 24 h / päivystyspuhelin
 • Käytössämme MES® -ohjelman 16 tunnepuolen ja 11 arjen toimintamallin työvälinettä

Lisäpalvelut

Lisä­palveluina tehostettuun perhe­työhön voidaan yksilöllisesti räätälöidä:

Asiantuntijapalveluita
Perhetyön palveluissamme on käytettävissä aina myös erityis­asiantuntijoiden tuki. Asian­tuntija­palveluiden tiimissämme toimii sosiaali­työntekijöitä, psykologi sekä pari- ja perheterapeutteja.

Lue lisää

Päivystävä perhetyö
Päivystävä perhetyö on lisä­palvelu tehostetun perhetyömme tueksi. Palvelu räätälöiden asiakas­tarpeen mukaisesti yksilölliseksi prosessiksi perheisiin, joissa on olemassa kasvanut kriisiytymisen haaste. Perheellä on käytössään 24/7 päivystävä puhelin ja tapaaminen perheeseen voidaan järjestää tarvittaessa yhden tunnin sisällä ilmoituksesta.

Palveluun on mahdollisuus liittää myös lyhty­sijoitus­palvelu kiireellisten sijoitusten varalle. Lyhty­sijoitus­toiminnassa sijoitus­paikkaan tutustutaan etukäteen mahdollisten kriisi­tilanteiden varalta. Käytöstä maksetaan vain läsnä­olo­päivien mukaan. Lyhty­sijoitus toteutetaan yhdessä eri yhteis­työ­kumppaneidemme kanssa ja Neljä Astetta Oy:n perhe­työ on mukana prosessissa koko sijoituksen ajan.

Tehostettu perhetyö sijoituksesta kotiuttamiseen
Tehostettu perhetyö sijoituksesta kotiuttamiseen on kolmi­vaiheinen prosessi lapsen kotiuttamiseen ja perheen yhdistämiseen, jota voidaan käyttää mm. huostaan­oton purkautuessa. Palvelu räätälöidään asiakas­tarpeen mukaisesti yksilölliseksi prosessiksi ja siihen voidaan tarvittaessa liittää myös vanhemmuuden arviointi.

Perhetyö

Perhetyön tavoitteena on tarjota lapsi­perheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Perhetyö on sosiaali­huoltolain mukaista sosiaali­palvelua, joka tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Sen tavoitteena on tarjota lapsi­perheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eikä palvelun saaminen edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Riittävän ajoissa aloitettu perhe­työ voi ehkäistä perheiden ongelmien kasvamista, syrjäytymistä ja esimerkiksi lasten­suojelun tarvetta.

Tukimuotona SHL perhe­työ on tehostettuun perhe­työhön verrattuna kevyempää, sosiaali­ohjauksen kaltaista tukea lapsi­perheille. Sillä pyritään vahvistamaan arjen rakenteita, tukemaan vanhemmuutta ja perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Palvelun tukena voidaan hyödyntää ryhmä­muotoista MES® prosessia. Lue lisää!

Perhekuntoutus kotiin

Perhe toimii paremmin yhdessä, kun kodin ja arjen rakenteita, vuoro­vaikusta, perhe­dynamiikkaa sekä tarpeita tuetaan ja rakennetaan kunnioittaen perheen omaa kulttuuria ja arvoja.

Perhekuntoutus kotiin palvelumme on lyhyt­kestoinen (3-4 kk), kolmi­vaiheinen palvelu perheille. Palvelussa kuntoutetaan koko perhettä, ei yksilöitä. Perhe toimii paremmin yhdessä, kun kodin ja arjen rakenteita, vuoro­vaikusta, perhe­dynamiikkaa sekä tarpeita tuetaan ja rakennetaan kunnioittaen perheen omaa kulttuuria ja arvoja. Palvelu on perheen omassa ympäristössä tapahtuvaa kuntoutusta, jossa huomioidaan ympäröivä verkosto ja palvelut.

Kuntoutus pohjautuu vahvaan, systemaattiseen ja proses­suaaliseen työ­otteeseen, johon kuuluvat terapia­käynnit sekä -konsultaatiot.
Lue lisää terapiapalveluista

Yhteistyötä voidaan jatkaa kunnan omilla palveluilla tai tarvittaessa yrityksemme muilla palveluilla, esimerkiksi vanhemmuus­työllä. Palvelu voidaan aloittaa 7 arki­päivän kuluessa yhteydenotosta.

 • Yksilöllisesti joustava, intensiivinen kuntouttava prosessi perheelle
 • Asiakasta osallistava suunnittelu ja raportointi
 • Palvelun kesto määritellään perheen tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.
 • 24 h / päivystyspuhelin
 • Käytössämme MES®-ohjelman 16 tunnepuolen ja 11 arjen toimintamallin työvälinettä
 • Työskentelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin

Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsi­perheiden koti­palvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä.

Lapsi­perheiden koti­palvelu on sosiaali­huoltolain mukaista sosiaali­palvelua, jonka tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelumme on ammatti­taitoista sekä konkreettista arjen apua, jota tehdään asiakkaan kotona ja joka toteutetaan aina yhteis­työssä perheen kanssa. Työskentely voidaan aloittaa 1-3 arkipäivän sisällä palvelu­tilauksesta.

Palvelu sisältää kodin­hoidollisia tehtäviä kuten lasten­hoitoa, kodin siisteydestä huolehtimista, arkisten asioiden tukea sekä käytännön asioiden mahdollistamista perheen arjessa.