Asiantuntija­palvelut

Neljä Astetta Oy on ollut merkittävä toimija perhetyön kentällä yli kymmenen vuoden ajan.

Perhetyön palveluissamme on käytettävissä aina myös erityisasiantuntijoiden tuki. Asiantuntijapalveluiden tiimissämme toimii sosiaalityöntekijöitä, psykologi sekä pari- ja perheterapeutteja. Tiimimme tarjoaa myös asiantuntijajohtoisia palveluita.

Lataa esitteemme:
Asiantuntijapalvelut 2020

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

Jan-Erik Solvang
045 203 7345

Tutustu asiantuntijoihin

Terapiapalvelut

Terapiapalvelujen kautta tehdään perhe- ja paripsykoterapiaa osana perhetyötä tai perhekuntoutusta. Kun pari- tai perheterapian tarve nähdään keskeisenä työskentelytarpeena perheessä, toteutetaan sen rinnalla terapeutin ohjaamaa perhetyötä, jonka tavoitteet rakennetaan kiinteästi yhteydessä terapian tavoitteisiin.

Terapeuttijohtoinen perhetyö

Terapeuttijohtoisen perhetyön kautta on mahdollista työstää perhesuhteisiin, vuorovaikukseen ja mahdollisiin elämän kriiseihin liittyviä teemoja pari- ja perhepsykoterapian keinoin. Samanaikaisesti perhetyön avulla vahvistetaan terapian vaikuttavuutta ja terapiatyöskentelyn siirtymistä perheen arkeen. Terapeuttijohtoiseen perhetyöhön kuuluu arviointivaihe (1 kk), työskentelyvaihe (2-3 kk) ja lopetusvaihe (1 kk). Työskentelyvaiheeseen kuuluvat 2 krt/kk terapiatapaamiset, perhetyöntekijän tapaamiset 1-2 krt/vko sekä yhteinen arviointi- ja suunnittelutapaaminen perheen, terapeutin ja perhetyöntekijän kesken 1 krt/kk. Terapeuttijohtoinen perhetyö yhdistää terapia- ja perhetyön siten, että vuorovaikutus- ja tunnetyöskentelyssä tapahtuva muutos siirtyisi mahdollisimman paljon osaksi perheen arkea.

Perhe- ja pariterapia

Perhetyöhön tai perhekuntoutukseen voidaan sisällyttää pari- tai perhepsykoterapiajakso, jonka tavoitteet rakentuvat perhetyön tai kuntoutuksen aikana havaituista tarpeista. Perhe- ja paripsykoterapian tarve arvioidaan perhetyössä yhdessä perheen, työntekijän ja perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Jakson tavoitteet ja toteutus suunnitellaan perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa ja työskentelyn etenemistä arvioidaan säännöllisesti.

Sosiaalityöntekijäpalvelut

Sosiaalityöntekijäpalveluihimme kuuluvat vanhemmuuden arviointi, olosuhdeselvitykset sekä sosiaalityöntekijän konsultaatio ja työparityöskentely.

Vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arviointi on kahden kuukauden työskentelyjakso (2-3 krt/vko) suuren huolen perheissä tai kotiuttamisen mahdollisuuksia arvioidessa. Vanhemmuuden arviointi on suunnitelmallinen prosessi jonka aikana arvioidaan lasten arjen olosuhteet kotona ja heidän tarpeiden toteutuminen, vanhemmuuden vahvuudet ja haasteet sekä perheen vuorovaikutusilmasto. Sosiaalityöntekijä vastaa arviointiprosessista ja tukee perhetyöntekijöiden työskentelyä viikoittain. Arviointiin voidaan yhdistää pari- ja perheterapeutin käyntejä. Vanhemmuuden arvioinnista kirjoitetaan yhteenveto, mikä pitää sisällään jatkosuosituksen perheen tuelle.

Olosuhdeselvitykset

Olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle huoltoriita-asioissa.
Olosuhdeselvityksen toteuttaa vähintään yksi kokenut sosiaalityöntekijä työparinsa kanssa. Olosuhdeselvityksessä kartoitetaan lasten olosuhteet laajasti molempien vanhempien luona, tehdään kotikäynnit, havainnoidaan lasten ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä kuullaan lapsi ikätasoisesti. Selvityksen ja pyydettyjen asiakirjojen perusteella tehdään kattava yhteenveto, joka toimitetaan kunnan sosiaalitoimelle.

Olosuhdeselvitykset Avosylin yhtymän kautta.

Sosiaalityöntekijän konsultaatio ja työparityöskentely

Kauttamme myös muut konsultatiiviset sosiaalityöntekijäpalvelut sekä työparipalvelut.

Psykologipalvelut

Psykologipalvelujen tavoitteena on tuoda psykologinen näkökulma lapsen kehitykseen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin.

Psykologipalvelujen tavoitteena on tuoda perhetyöhön, perhekuntoutukseen ja arviointiin psykologinen näkökulma lapsen kehitykseen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin. Psykologityön ja konsultaation kautta perhetyössä ja kuntoutuksessa vahvistetaan lapsen tarpeiden, psyykkisen kehityksen ja perhesysteemin huomioimista työskentelyssä ja voidaan työstää myös psykoedukaation keinoin lapseen, vanhemman tilanteeseen, perheeseen tai kriisitilanteeseen liittyviä teemoja. Tarvittaessa psykologi voi arvioida lapsen tilannetta yksilöllisesti.