Soita lisätietoja:
Katso alueellinen yhteystieto!

Arvot

ARVOMME

Toimintatapojemme pohjana ovat seuraavat arvot.

 

Rakkaus

Jokainen ihminen on syntynyt maailmaan haavoittuvana ja täysin ympäristön huolenpidosta riippuvaisena. Myös vauvan rakkauden tarve on ilmeinen ja luonnollinen. Jos lapselta puuttuu rakkautta, hoivaa ja turvaa, hänen perusturvallisuutensa ja identiteettinsä rakennelmat horjuvat.  Vanhemman tehtävänä on antaa peilata lapselle hänen ainutlaatuisuuttaan ja kantaa lapsen tunteita niissä tilanteissa, joissa hänen kehitystasonsa ei vielä kykene niitä kantamaan. Mikäli lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen välillä on häiriöitä, lapsi luo selviytymisstrategioita, jotta hän selviäisi haastavista tilanteita ja saisi rakkautta.  Lapsi sopeutuu, kätkee aidot tunteet ja tarpeet ja kokee että hän ei ole hyväksytty omana itsenään. Hänen itseisarvona on vajavainen. Strategiat kantavat lapsen aikuisuuteen saakka ja vaikuttavat hänen elämäänsä ja valintoihinsa.

Me Neljä Astetta Oy:ssa näemme, että kaikki ihmisyyden ongelmat johtuvat pohjimmiltaan rakkauden puutteesta. Siitä että ihmisen tunteisiin ja tarpeisiin ei ole vastattu.

Meille rakkaus on tasa-arvoisuutta, ihmisen ainutlaatuisuuden todellista ymmärtämistä, kohtaamista, tarpeiden täyttämistä ja tunteiden kuulemista, toisen ihmisen hyväksi tehtyjä tekoja. Niin palvelu – kuin organisaatiotasollakin.

 

Kohtaaminen

Kahden ihmisen välinen tasa-arvoinen kohtaaminen on tapahtuma täynnä mahdollisuuksia. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, arvokas omana itsenään. Meistä kukaan ei ole toista arvokkaampi vaikka toimimmekin eri tehtävissä, eri asioiden ympärillä. Kun ymmärrämme myös oman ainutlaatuisuutemme ja keskeneräisyytemme, arvomme joka ei perustu suoritteisiin, voimme kohdata toisen ihmisen aidosti tasa-arvoisena ja toista kunnioittaen.  Aito kohtaaminen kahden ihmisen välillä on yhdessä toimimisen ja luottamuksen peruskulmakivi.

 

Rakenteet

Kun rakenteet toimivat, ihmiset voivat hyvin ja pääsevät toteuttamaan omia tehtäviään Rakenteet ja säännönmukaisuus luovat hallitsevuuden tunnetta ja turvaa. Tämä ajan tieto- ja asiamäärä voidaan kohdata rauhasta käsin, kun jokaiselle asialle ja sen käsittelylle on oma aika ja paikka. Jos rakenteet horjuvat, työ vie ihmistä, eikä ihminen työtä. Tällöin ihminen stressaantuu, kokee riittämättömyyttä ja kiireen tuntua.

 

Ratkaisukeskeisyys ja positiivisuus

Neljän asteen tulokulma ihmiseen ja asioihin on myönteinen. Tavoitteena niin työyhteisössä kuin perheessäkin on hyvien ja positiivisten asioiden painopisteen löytyminen. Niin palvelu- kuin johtamisprosesseissakin pyritään ensisijaisesti positiota apuna käyttänen löytämään luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä sekä hyödyntämään hänen kykyjä, taitoja ja osaamista. Tärkeä osa toimintaa on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä.

Uskomme, että ihmisissä ovat kaikki ratkaisut jo olemassa, kunhan vain löydämme ne. Oikean ihmisen kanssa, oikeanlaisessa vuorovaikutuksessa, nämä ratkaisut tulevat esiin.

 

Pitkäjänteisyys

Työmme vaikutukset näkyvät elämän mittaisina tuloksia asiakasperheiden elämässä, myös heidän tulevissa jälkeläisissään ja seuraavissa sukupolvissa. Tahdomme kurottaa yli sukupolvien ja auttaa osaltamme katkaisemaan haitallisia ja rajoittavia sukupolvien ketjuja.

Panostamme pitkäjänteiseen toimintaan myös yrityksemme sisällä. Annamme aikaa, resursseja ja tilaa ihmisten kasvulle ja kehitykselle. Harmonian lisääntyessä kiire vähenee ja ihminen toimii entistä tarkoituksenmukaisemmin.

 

Haavoittuvuuden hyväksyminen

Meillä kaikilla on tunteita ja tarpeita, joita ei ole kohdattu. Tuntiessaan haavoittuneisuutensa, ihminen voi kohdata omat tarpeensa ja vastaanottaa rakkautta. Oppiessaan rakastamaan itsessä olevaa särkynyttä puolta, hän pääsee elämässä eteenpäin. Särkyneisyyden takaa löytyy vastauksia. Ihminen, joka uskaltaa ottaa apua ja tukea vastaan, on rohkea. Parhaat tulokset syntyvät uskalluksesta laittaa itsensä likoon.

 

Tunteet

Jotta pääsisimme sisäisten toiveiden äärelle, meidän on opittava kuuntelemaan tunteitamme. Tunteet ovat kehon tapa viestiä meille tarpeista ja siitä kuinka hyvin ne tyydyttyvät. Hankalina pitämämme tunteet, kuten pelko ja ahdistus kertovat, etteivät tarpeemme tyydyty. Positiiviseksi kokemamme tunteet, kuten innostus ja ilo, kertovat tarpeiden tyydyttymisestä.
Yhteys tunteisiin on hyvinvoinnin yksi tärkeimmistä kulmakivistä ja avain myös vastuunottoon itsestä sekä rehelliseen muutoksia tarvittaessa tuovaan kommunikointiin.

 

Tarpeet

Elleivät lapsen luonnolliset tarpeet tyydyty, hänessä syntyy vajetta, sisäinen tyhjiö, joka jää kaipaamaan täyttymystä. Meillä kaikilla on sisällämme eriasteista vajetta, epämääräistä tyhjyyden tunnetta, jonka yritämme elämässä ratkaista.

Jos tarpeet ovat toistuvasti jääneet vaille täyttymystä saatamme myöhemmin elämässä päätyä etsimään hyvän olon tunnetta korvaavin keinoin esimerkiksi päihteistä, viihteestä, syömisestä, työnteosta, uhrautumisesta tai materiasta.

Etsiessämme tarpeille tyydytystä, päädymme helposti loputtomaan haluamisen kehään. Saatamme ajatella, että jos vain sai saisimme sen seuraavan asian, olisimme onnellisia. Mielihalujen tyydyttäminen tuo kuitenkin vain väliaikaisen, ohimenevän hyvänolon tunteen. Pian haluamme jotain uutta. Todellinen rauha elämään löytyy vasta kun todelliset tarpeet tyydyttyvät.

Ihmisen syvimmät tarpeet ovat usein kätkeytyneet sisimpään, piiloon jopa itseltä.

Omien tarpeiden tiedostamisessa on muutoksen siemen. Tuntiessamme todelliset tarpeemme voimme pysähtyä toiminnan tasolle joka vastaa pinnan alla oleviin tarpeisiin ja saamme näin uudenlaisia lopputuloksia elämässä ja työyhteisössä.

 

Vastuu

Neljä Astetta Oy haluaa olla vastuunkantamisen esikuva. Vastuunkanto tarkoittaa meille aktiivista toimintaa, asioihin tarttumista ja rohkeutta. Viitoitamme vastuun tärkeyttä palvelun tarjoajana johtajina ja työntekijöinä. Tästä tahdosta syntyy suoraselkäisyyttä, jonka avulla voimme käydä läpi vaikeitakin asioita.

 

Muutos

Jokaisessa ihmisessä elää mahdollisuus. Oikeanlaisessa vuorovaikutussuhteessa ihminen voidaan auttaa matkalle, jolloin hän jaksaa ottaa yhä enemmän vastuuta itsestään. Kun toinen ihminen kulkee rinnalla, mahdottomasta voi tulla mahdollista. Niin kauan kun on ovia käännettävänä, on myös toivoa. Kun toivo herää, ollaan matkalla pois hallitsemattomuuden kaaoksesta, joka voi vallita päässä, sydämessä ja sielussa.

 

Ihmisten ainutlaatuisuus – ja samanarvoisuus

Meillä kaikilla on elämähistoria ja kokemuksia, joihin mahtuu niin kipeitä ja haastavia kuin onnellisia ja iloisiakin asioita. Elämän haastekohdissa yhdeksi ratkaisevaksi tekijäksi elämänsuunnan valinnassa muodostuukin yksilön sisälle rakentunut identiteettikuva itsestä.

Ihmisten välisellä vuorovaikutuksella, kohtaamisella ja näkyväksi tulemisella on suuri merkitys oman persoonan arvon, ainutlaatuisuuden ja ihmisarvon rakentumiselle myös aikuisuudessa.

Yrityksemme palvelut on rakennettu siitä lähtökohdasta, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö kokonaisuudessa jossa jokaista meitä tarvitaan.

 

Luotettavuus

Aito luotettavuus kumpuaa vahvasta, sisäisesti koetusta, inhimillisestä arvopohjasta. Jos olemme ensin ja ennen kaikkea luotettavia itsellemme, olemme luotettavia muillekin – ystäville, perheenjäsenille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.  Luotettavuuden on oltava paljon enemmän kuin suorittamista, se on jatkuvaa, työn alla olevaa itsetuntemusta ja sen luontaista virtaamista käytäntöön. Kun askeleet vahvistuvat, on mahdollista kantaa muitakin mukanaan. Luonnollinen yhteys itseen ja elämään johtaa automaattisesti oikeanlaiseen tekemiseen ja ympärillä olevien ihmisten lisääntyvään hyvinvointiin.

 

Kokeminen

Kaikilla elämänkokemuksilla on oma arvonsa, koska niiden johdosta olemme sellaisia kuin olemme. Se mitä on tapahtunut, on tapahtunut ja sen voi oppia ottamaan rikkautena. Kun rakennamme hyvien asioiden puolelle lisää onnistumisen kokemuksia, ihmissuhteita, harrastuksia ja iloa, luomme uusia vaihtoehtoja.

 

Elämä

Jos ihminen saa elää edes joitakin hengenvetoja elämän läsnäoloa ja täyttymystä tuntien, hän jaksaa paremmin haikeutta ja suruakin. Jokaiselle on varattu elämän kauneutta ja hetkistä nauttimista, vaikka emme aina sitä tiedäkään, ole kokeneet tai osaa kenties ottaa vastaan. Elämä makuineen, aisteineen ja tunteineen on ainutlaatuista ja arvokasta, ja oli se minkälaista tahansa, se on merkityksellistä.

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?